Governess رئیس پرشور خود را در فیلم سک ۳ مقابل مرد بخشید

Views: 472
یک خدمتکار در یک مزرعه عظیم قدم زد. او در یک صندلی نشست و شروع به صحبت با آن مرد کرد. مرد دیگری وارد اتاق آنها شد که زیبایی را جلوی رئیس دختر اغوا کرد. این مرد خروس خود را در دهان زیبایی قرار داد ، فیلم سک ۳ پس از آن تقریبا او را لعنتی کرد و به صورتش رسید.